Sea to Sky Gondola

Sea to Sky Gondola

View from Sea to Sky Gondola viewing platform.