Katz’s Delicatessen

Famous salami on rye at Katz's Delicatessen.