Tsukiji Fish Market

Fresh salmon sashimi at Tsukiji Fish Market.